l-Laura 2
m-Laura 5
n-Laura
g-Kristin 1
i-Kristin 3
h-Kristin 2
k-Amanda 2
j-Amanda 1